Norges hjemmefrontmuseum

10. Riksrådsforhandlingene

I tiden etter kapitulasjonen festnet okkupasjonsmakten sitt grep på Norge fra dag til dag. Dette er belyst ved utklipp av kunngjøringer, opprop, meddelelser, offentlige oppfordringer, bekjentgjøring av nyordninger etc. fra den tyskkontrollerte presse.

 

Administrasjonsrådet var fra norsk side ment å være et midlertidig forvaltningsorgan. Ut på sommeren 1940 tok tyskerne opp forhandlinger med norske politiske ledere om en mer permanent og rikspolitisk styreform, et "Riksråd".

Riksrådsforhandlingene ble ført i krigens svarteste dager. Tyske panserdivisjoner hadde rullet inn over Nederland, Belgia og Frankrike, og Storbritannia hadde med nød og neppe reddet hovedstyrken av sin hær over Kanalen. Tyskerne krevde at Konge og Regjering skulle avsettes og foreslo et stortingsmøte på Eidsvold for å vedta dette. Forslaget til dagsorden er utstilt. Møtet kom ikke i stand, men Stortingets Presidentskap sendte 27. juni 1940 henstilling til Kongen om å abdisere.

 

Kongens svartelegram - et klart NEI - er utstilt.

Rent symbolsk er dokumentene plassert over et stort bilde av tyske styrker som rykker inn i Paris med Triumfbuen i bakgrunnen. Illegalt fikk sympatien for Kongen mange fine utslag. En håndskrevet gjengivelse av Øverlands kjente dikt "Kongen" sirkulerte landet over.

 

Presidentskapets handlemåte ble møtt med sterke protester. Et protestskriv med mange underskrifter er slått opp. Da det ble brudd i forhandlingene med tyskerne, erklærte Reichskommissar Terboven 25. september 1940 Norges Konge og Regjering for avsatt, entlediget administrasjonsrådet, oppløste de politiske partier og oppnevnte 12 kommissariske statsråder som utelukkende skulle være ansvarlig overfor den tyske Reichskommissar. Utstilt sees den forordning som tyskerne utstedte:

"Verordnung Uber die kommissarischen Staatsråte. Vom 28/9-40". Et bilde viser de kommissariske statsråder samlet til møte.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.