Norges hjemmefrontmuseum

11 Motstanden vokser

Riksrådsforhandlingene og overgrep fra NS skjerpet den norske motstandskamp. En avisartikkel, "INGEN NORDMANN TIL SALGS", er et eksempel på dette.
Slike artikler førte i regelen til at avisene ble nazifisert eller stoppet. NS-avisen "Fritt Folk" ble det såkalte riksorgan (utstilt).


Nasjonal Samling ble stadig mer aktiv og nidkjær på fiendens side. Et bilde viser Hirden som paraderer for Quisling under Solkorset, som ble norske nasjonalsosialisters symbol, tilsvarende hakekorset. Etter hvert ble det nødvendig å utgi et eget Verordnungsblatt/Forordningsblad på tysk og norsk for å kunngjøre okkupasjonsmaktens bestemmelser. (3 forordninger utstilt). Under streng sensur og uten talefrihet ga de økende protestholdninger og holdningskampen seg mange symbolske uttrykk. Folk gikk med binders på jakkeslaget for å demonstrere lojalitet overfor Konge og Regjering (utstilt ADVARSEL). Et oppslag ("VEIEN FRAM") fra Reichskommissar var særlig betydningsfullt for motstanden. Uttalelsen "Det gis bare en vei og denne fører over Nasjonal Samling" ga rene linjer. Nå visste man hvilken rolle NS skulle spille og hvor motstanden måtte settes inn.
I november 1940 rettet tyskerne og Nasjonal Samling angrep mot domstolenes uavhengighet. brev av 12. des 1940. (utstilt) protesterte Høyesterett mot Reichskommissar Terbovens overgrep, og dommerne la ned sine embeter.
Symbolsk er dette vist ved et bilde fra Høyesterett med tomme stoler. Tyskerne og NS forsøkte å vinne ungdommen gjennom idretten og opprettet et "Departement for arbeidstjeneste og idrett". Organisasjonstablået er vist.
Men majoriteten av idrettsungdommen nektet å ta del i konkurranser, og publikum unnlot å møte opp. Et bilde fra et stevne på Bislet viser tomme tribuner. Idrettslagene ble mange steder kjernen i den militære organisasjon (Milorg).
Senere, 15. mai 1941, kom det åpen protest mot NS og rettsløsheten i landet fra 43 organisasjoner i nærings- og kulturlivet (utstilt). Det førte til arrestasjoner og avsettelser av tillitsmenn. Motstandsarbeidet førte tillitsmennene sammen, og man fikk fra høsten 1941 den såkalte Koordinasjonskomiteen (KK) som ble ledende organ for den sivile motstand mot okkupasjonsmakten og NS.

NHM

Norges Hjemmefront-museum - på toppen av Akershus Festning - er landets ledende institusjon for studier av norsk okkupasjonshistorie.

Mer informasjon om museet finner på museets egne nettsider.